02166495480 j n a v i d @ y a h o o . c o m تلگرام

انجام کلیه خدمات دانشجویی فنی مهندسی

کیفیت، اعتماد، فوریت، پاسخگویی

دپارتمان تخصصی خدمات دانشگاهی فنی مهندسی
انجام کلیه خدمات دانشگاهی رشته فنی مهندسی در راستای زمان بخشی
شعار دپارتمان تخصصی فنی مهندسی: اهدای زمان به دانشجویان فنی مهندسی برای نیل به اهداف والاست. کارهای جنبی خود را به ما بسپارید.